Vytýčenie hranice pozemku

Hranice pozemku sa vytyčujú na základe podkladov z katastra nehnuteľností a na základe predbežného zamerania pozemku. Vytýčenie hraníc pozemku je odporúčané pred stavbou oplotenia, ale aj na kontrolu jestvujúceho oplotenia. Hranice sa v teréne vyznačia drevenými kolíkmi, železnými rúrkami, alebo inou vhodnou signalizáciou. Vytyčovací náčrt slúži aj na ochranu Vašich vlastníckych práv.

Ak geodet pri predbežnom zameraní narazí na nesúlad v hranici pozemku (oplotenie, kolík …), teda ak niektorý z vlastníkov susedného pozemku užíva časť z vytyčovaného pozemku, zameria rozdiel a vyhotoví vytyčovací náčrt, v ktorom preukáže veľkosť a vlastníctvo. O priebehu a výsledku vytýčenia je potrebné upovedomiť vlastníkov susedných parciel, aby mohli byť prítomný pri jeho vytýčení. Na základe vzájomnej dohody susedných vlastníkov je možné spornú hranicu prešetriť, a ak je potrebné je možné zmeniť hranicu pomocou geometrického plánu . V takomto prípade je potrebné priložiť k navrhovanej zmene zámennú alebo kúpno-predajnú zmluvu.

Ak vlastník susedného pozemku nie je ochotný vrátiť neoprávnene užívanú časť pozemku, je možné získať späť túto časť pozemku právnou alebo súdnou cestou.

Výsledkom je vytyčovací náčrt, ktorý obsahuje grafickú časť a Protokol o vytýčení, ktorý je popisnou časťou vytýčenia. Vyhotovuje sa v troch exemplároch a podlieha autorizačnému overeniu.

Názorná ukážka

V prípade záujmu ma môžete kontaktovať nasledovnými spôsobmi.

Obchodné meno:Vörös Attila – Vatti GEO
Telefón: 00421 (0)905 779 657
E-mail:vattigeo@gmail.com

Kontakt

Ak hľadáte rýchle, jednoduché a vysokokvalitné riešenie v oblasti geodézie a kartografie, neváhajte a obráťte sa na mňa s dôverou!

Moja trhová filozofia: udržať krok s vývojom techniky, zvládnutie úloh finančne efektívnejšie a za kratší čas než konkurencia.