Adresný bod

Ide o zameranie vchodu do domu. Adresný bod sa určuje priestorovými súradnicami (elipsoidická-geodetická šírka, dĺžka, výška) geodetického referenčného systému, ktoré sa získavajú na základe geodetického zamerania. Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania kolaudačného rozhodnutia zameraná budova, ku ktorej sa adresný bod zameriava. Vyhotovuje sa hlavne pre register adries, ktorý je zdrojom informácií o adresách, pre potreby verejnej správy, pre záchranné a bezpečnostné zložky.

Adresný bod sa zameria využitím geodetických metód priameho merania v teréne tak, že sa meria aj pravý aj ľavý okraj vstupu do budovy. Poloha adresného bodu sa určí tak, aby bol v strede na spojnici pravého a ľavého okraja vstupu do budovy, a to 0,30 m smerom dovnútra budovy. Presnosť určenia adresného bodu je rovnaká ako presnosť určenia podrobných bodov budovy zameranej na účel geometrického plánu. Elipsoidická (geodetická) výška adresného bodu je daná výškou podlahy pri vstupe do budovy, udáva sa v centimetroch s presnosťou 0,20 m.

Elaborát sa skladá z grafickej (vyznačenie vstupu na objekte) a popisnej časti (určenie priestorových súradníc a popisné údaje stavby) a vyhotovuje sa zároveň s geometrickým plánom. Tento dokument je potrebné doložiť ako prílohu ku žiadosti o súpisné alebo orientačné číslo stavby.

Názorná ukážka

V prípade záujmu ma môžete kontaktovať nasledovnými spôsobmi.

Obchodné meno:Vörös Attila – Vatti GEO
Telefón: 00421 (0)905 779 657
E-mail:vattigeo@gmail.com

Kontakt

Ak hľadáte rýchle, jednoduché a vysokokvalitné riešenie v oblasti geodézie a kartografie, neváhajte a obráťte sa na mňa s dôverou!

Moja trhová filozofia: udržať krok s vývojom techniky, zvládnutie úloh finančne efektívnejšie a za kratší čas než konkurencia.