Čo je nehnuteľnosť?

Nehnuteľnosťou sa rozumie pozemok, stavba, byt aj nebytový priestor

Čo je geometrický plán?

Geometrický plán je technickým podkladom pre právne úkony a na vykonanie záznamu zmien v katastri nehnuteľností. Vyhotovujú sa na rôzne účely (viď. Služby)

Koľko stojí geometrický plán?

Pri spracovaní záleží od mnohých faktorov, aká je dostupnosť, poloha, kvalita mapových podkladov, náročnosť na spracovanie a iných, preto pri každej zákazke je cena individuálna.

Približné ceny sa dajú dohľadať na stránke komory geodetov https://www.kgk.sk/infoblok/ceny_gak_prac/

Aký je termín vyhotovenia geometrického plánu?

Do 2-3 týždňov od zamerania v teréne (katastrálny odbor má na úradné overenie lehotu 7 pracovných dní)

Aký „starý“ môže byť geometrický plán, akú má platnosť, aby bol použiteľný na právne úkony?

Autorizačne a úradne overený geometrický plán nemá stanovený žiadny časový limit pre jeho použitie na právne úkony. Jedinou podmienkou pre platnosť a zapísateľnosť geometrického plánu do katastra nehnuteľností je, aby sa od jeho vyhotovenia nezmenil jestvujúci (doterajší) stav katastra nehnuteľností, ktorý je v danom geometrickom pláne vyznačený.

Ako zistím, či sa môj pozemok nachádza v intraviláne alebo už je v extraviláne?

Umiestnenie vášho pozemku viete overiť na Vašom liste vlastníctva, kde pri kolónke umiestnenie pozemku je číselný kód (1 – pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, 2-pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce). Pozrieť si svoj list vlastníctva môžete pomocou stránky www.katasterportal.sk

Čo potrebujem k vytýčeniu stavby?

Vytýčenie stavby je geodetický úkon, ktorým sa vytýči naprojektovaný tvar a rozmer stavby na váš pozemok.

Pre geodeta sú potrebné nasledovné podklady:

  • Projektová dokumentácia v elektronickej forme vo formáte DWG, alebo aspoň PDF. (Výkres základov a pôdorys 1.NP)
  • Situačný výkres stavby, z ktorého jednoznačne vyplýva osadenie stavby voči vlastníckej hranici.

Častokrát situačný výkres nevychádza z presného alebo aktuálneho zobrazenia katastrálnej mapy. Z tohto dôvodu je potrebné včas pred vytýčením konzultovať s geodetom, v niektorých prípadoch je potrebné aj zameranie pozemku pred vytýčením, aby stavba bola vytýčená v súlade s projektom a stavebným povolením.

Môžem si dať kontrolne určiť, či môj plot je na správnom mieste?

Áno. Vytýčením hraníc pozemku je možné preveriť správnosť umiestnenia Vášho oplotenia. Pred samotným vytýčením je vo väčšine prípadov potrebné predbežné zameranie pozemku.

Čo je to adresný bod a na čo je potrebný?

Adresný bod sa vyhotovuje od roku 2015 v nadväznosti na zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Elaborát je podkladom pre vydanie rozhodnutia o určení orientačného/súpisného čísla a obsahuje údaje o umiestnení stavby a priestorové súradnice vstupu do budovy.

Kontakt

Ak hľadáte rýchle, jednoduché a vysokokvalitné riešenie v oblasti geodézie a kartografie, neváhajte a obráťte sa na mňa s dôverou!

Moja trhová filozofia: udržať krok s vývojom techniky, zvládnutie úloh finančne efektívnejšie a za kratší čas než konkurencia.