MAGYAR VERZIÓ

Služby

Ponúkame Vám kvalitu vykonaných prác na vysokej odbornej úrovni!

Vo všetkých činnostiach, ktoré uvádzame v ponuke, máme bohaté skúsenosti.
Geometrické plány na:
 • určenie vlastníckeho práva k pozemkom
 • priznanie práva prechodu cez pozemok
 • zameranie novostavby ku kolaudácii
 • obnovenie pôvodných hraníc parciel
 • zameranie stabieb a hranice kultúr
 • úpravu hranice medzi pozemkami
 • oddelenie pozemkov pre výstavbu
 • zameranie rozostavanej stavby
 • vyznačenie vecného bremena
 • rozdelenie nehnuteľností
 • pozemkové úpravy
 • zlúčenie parciel
Pri geometrických plánoch je termín dodávky ovplyvnený overovaním na Správe katastra.
Vytyčovacie práce:
 • vytýčenie a stabilizácia vlastníckych hraníc pozemkov
Práce vo výstavbe:
 • Vyhotovenie podkladov pre projektantov (polohopis a výškopis) v mierke podľa požiadaviek objednávateľa (v analógovej aj digitálnej forme)
 • Porealizačné zamerania inžinierskych sietí (v zmysle smerníc jednotlivých správcov)
 • Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - porealizačné zamerania objektov
 • Vytýčenie stavebných objektov všetkých druhov
 • Kontrolné zamerania objektov
 • Pozdĺžne a priečné profily
 • Kubatúry


Iné špeciálne práce podľa požiadaviek objednávateľa:
 • Zabezpečenie "vyjadrenia o existencii" podzemných inž. sietí od jednotlivých správcov, ich vyhľadávanie a zameranie v teréne
 • Deformačné merania (merania zvislých, horizontálnych a priestorových posunov stavebných objektov)
 • Digitálne mapy závodov a iných objektov alebo území
 • Určovanie bodového poľa metódou GPS
 • Digitalizácia mapových podkladov
 • Zameranie žeriavových dráh
 • Technické mapy miest
 • Digitálny model terénu
 • Vytyčovacia sieť
Spracovanie výsledkov prác v softwareoch:
 • AutoCAD - .dwg, .dxf
 • Microstation - .dgn
 • Kokeš - .vgi
Poradenské služby
Attila Vörös
geodet, kartograf

KANCELÁRIA:
Dunajské nábrežie 14
945 01 Komárno

Tel: 0905 779 657
Mail: vattigeo@gmail.com

IČO: 44 538 359
DIČ: 1078160545